Taksa notarialna

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Do taksy notarialnej notariusz dolicza 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Notariusze są zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikami podatku od spadków i darowizn od dokonanych w formie aktu notarialnego określonych czynności wskazanych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej Kancelarii bepłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.